Data ostatniej zmiany: 2019


Jako organizacja zaangażowana w rozwój swojej działalności komercyjnej na całym świecie, a jednocześnie ciesząca się niekwestionowaną reputacją rzetelności i uczciwości biznesowej, Grupa DAB przyjmuje niniejszy Kodeks Postępowania DAB i zwraca się do swoich pracowników o przestrzeganie jego treści, niezależnie od zajmowanego stanowiska i poziomu w strukturze Grupy, jednostki biznesowej czy miejsca świadczenia pracy – we Włoszech czy na terenie innego kraju.

1/15
Cele i wartości Grupy DAB

Cele oraz wartości DAB znajdują odzwierciedlenie we wszystkich naszych działaniach.

CELE GRUPY DAB:
Grupa DAB jest globalnym liderem zaawansowanych rozwiązań w zakresie techniki pompowej oraz trendsetterem w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Aktywnie przyczyniamy się do budowania globalnego zrównoważonego rozwoju, oferując technologie, które poprawiają jakość życia oraz dbają o naszą planetę.

2/15
Zgodność z przepisami prawa

Grupa DAB postępuje zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami prawa oraz regulacjami dotyczącymi swojej działalności, a także wymaganiami zawartymi w normach międzynarodowych, które zobowiązała się spełniać.

3/15
Zrównoważony rozwój

Grupa DAB wnosi swój wkład w Agendę 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), koncentrując się na zagadnieniach dotyczących wody i klimatu i wspierając Cel Zrównoważonego Rozwoju 6 (SDG 6) oraz Cel Zrównoważonego Rozwoju 13 (SDG 13).

4/15
Łapownictwo

Grupa DAB prowadzi swoją działalność biznesową w sposób uczciwy oraz zgodny z prawem. W związku z powyższym Grupa DAB nie wręcza i nie przyjmuje łapówek oraz nie dopuszcza jakiejkolwiek możliwości stosowania tego typu praktyk przez swoich pracowników.

 

5/15
Płatności i gratyfikacje przyspieszające bieg spraw

Grupa DAB prowadzi swoją działalność biznesową w sposób uczciwy oraz zgodny z prawem.
W związku z powyższym Grupa DAB nie praktykuje wręczania płatności czy gratyfikacji przyspieszających bieg spraw oraz nie akceptuje propozycji uiszczania tego typu płatności czy gratyfikacji na korzyść Grupy DAB.

6/15
Podróże, rozrywka, podarunki oraz korzyści osobiste

Grupa DAB prowadzi swoją działalność biznesową w sposób uczciwy.
Grupa DAB szczyci się długoletnią tradycją budowania dobrych relacji zarówno ze swoimi klientami, jak i dostawcami, oraz pragnie tę tradycję kontynuować. Niemniej jednak Grupa DAB nie dopuszcza możliwości udzielania jakichkolwiek korzyści, które mogłyby nieodpowiednio wpłynąć na przedstawiciela dostawcy czy klienta w kontaktach z Grupą DAB.

7/15
Konflikt interesów 

Grupa DAB dochowuje staranności, aby wszelkie decyzje o charakterze biznesowym podejmowane były w najlepszym interesie Grupy. Nie jest dopuszczalne, aby pracownik wykorzystywał swoją pozycję w organizacji w celu uzyskania korzyści osobistych lub działania na rzecz innych interesów niż Grupy DAB.

8/15
Zaangażowanie polityczne 

Grupa DAB kieruje się w swojej działalności jasnym celem, niezależnym od życia politycznego.
W związku z powyższym Grupa DAB nie udziela poparcia oraz nie przekazuje środków finansowych na rzecz jakiejkolwiek partii politycznej czy kandydata na stanowisko polityczne. 

9/15
Poufność – tajemnica handlowa oraz ochrona danych

Pracownicy Grupy DAB uzyskują dostęp do informacji poufnych z zastrzeżeniem, że informacje te są własnością Grupy DAB, a każdy pracownik zobowiązany jest stosować zasadę poufności informacji. Grupa DAB dołoży wszelkich starań, aby informacje przekazywane jej przez klientów i partnerów biznesowych były właściwie przetwarzane i wykorzystywane, w szczególności z poszanowaniem warunków, na jakich zostały one ujawnione Grupie DAB oraz w sposób nienaruszający jakichkolwiek zobowiązań dotyczących zachowania poufności.    

10/15
Przestrzeganie prawa ochrony konkurencji

Grupa DAB dochowuje staranności, aby konkurencja na rynku, na którym działa była uczciwa, swobodna i nieograniczona. Grupa DAB przestrzega wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony konkurencji, które odnoszą się do jej działalności biznesowej.  

11/15
Rachunkowość i księgowość 

Grupa DAB podejmuje działania mające zapewnić przestrzeganie przez wszystkie spółki:

  • standardów rachunkowości stosowanych przez Grupę;
  • lokalnych oraz międzynarodowych przepisów prawa i regulacji;
  • ogólnie przyjętych zasad rachunkowości i kontroli księgowej.

12/15
Prawa człowieka 

Grupa DAB respektuje międzynarodowe zobowiązania w zakresie ochrony praw człowieka. Szanujemy prawa człowieka ustanowione Międzynarodową Kartą Praw Człowieka ONZ oraz wytyczne zawarte w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy.

13/15
Dyskryminacja 

Grupa DAB zapewnia inkluzywne oraz przyjazne środowisko pracy dla wszystkich członków personelu, klientów, wolontariuszy, podwykonawców i dostawców.

Grupa DAB nie dyskryminuje ze względu na kolor skóry, religię, wyznanie, płeć lub ekspresję płci, wiek, pochodzenie, niepełnosprawność psychiczną lub fizyczną, stan cywilny, orientację seksualną czy status społeczny.  

14/15
Środowisko pracy

Grupa DAB dąży do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, a także miejsca pracy wolnego od przejawów dyskryminacji, molestowania czy przemocy. Grupa DAB dochowuje staranności, aby należycie wykonywać swoje zobowiązania wobec pracowników, w tym zapewniać sprawiedliwy system wynagrodzeń, rozsądne godziny pracy oraz bezpieczeństwo podróży. 

15/15
Kodeks Postępowania

Grupa DAB prowadzi swoją działalność biznesową w sposób uczciwy.

Grupa DAB zobowiązuje swoich pracowników do przestrzegania Kodeksu Postępowania we wszystkich podejmowanych działaniach.